Samenwerking

Huurders

Wij hechten aan een goede samenwerking met onze huurders. Het overleg vindt op verschillende niveaus plaats. Op complexniveau overleggen wij daarnaast met ruim 30 bewonerscommissies.

Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden

Voor het gehele werkgebied van Woonpartners vertegenwoordigt Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) de belangen van de huurders. Zij ondersteunen waar mogelijk bewonerscommissies en andere vertegenwoordigers van huurders van Woonpartners. De HRHM komt op voor de belangen van de circa 8000 huurders van onze corporatie. Ook werken zij samen met andere partijen en huurdersorganisaties in de regio. Meer informatie leest u op de website van de HRHM.

 

Klachtencommissie en Huurcommissie

Sinds 1 januari 2019 kan een huurder een klacht over zijn verhuurder aan de Huurcommissie voorleggen. Maar dat kan pas als de huurder de klacht eerst heeft ingediend bij de klachtencommissie van de woningcorporatie. Wanneer de corporatie de klacht niet naar tevredenheid afhandelt, of niet binnen een redelijke tijd, kan de huurder een klacht indienen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie behandelde de afgelopen twee jaar echter klachten zonder te checken of de huurder de klacht eerst had neergelegd bij de klachtencommissie van de corporatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Huurcommissie hebben afgesproken dat de Huurcommissie vanaf nu pas klachten in behandeling neemt als de klachtenprocedure bij de corporatie is doorlopen.

Het reglement van de Klachtencommisie van Woonpartners is herzien volgens het Aedesmodel en is vastgesteld op 29 maart 2021.

 

Overheden, organisaties en instellingen

Om onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk ondernemer naar behoren te kunnen vervullen en de belangen van de huurders en woningzoekenden te behartigen, steken wij veel tijd en energie in overleg met derden, waaronder lokale en provinciale overheden, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio. Onze belanghouderslijst wordt steeds geactualiseerd.

Ieder kwartaal wordt bestuurlijk overleg gevoerd met de gemeenten WaddinxveenGoudaZuidplas en Alphen aan den Rijn. Met deze gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt of in voorbereiding op het gebied van o.a. huisvesting, kwaliteit van het woningbezit, nieuwbouw, leefbaarheid en bewonersparticipatie.

Onze organisatie heeft verbindingen met Stichting Woonomgeving Souburgh (beheer van de woonomgeving van de appartementen en het gelijknamige zorgcentrum) en Woningnet B.V. (verzorgt in opdracht van toegelaten instellingen de inschrijving van woningzoekenden, publiceert het actuele huizenaanbod van woningcorporaties en regelt de verdeling van woningen in verschillende regio's in Nederland).

 

Keurmerk KWH-Huurlabel, Uw garantie op zorgeloos huren

U kunt makkelijk een reparatie melden… Uw klacht wordt serieus genomen… U kunt makkelijk de juiste informatie vinden...

Want Woonpartners Midden-Holland werkt met het keurmerk KWH-Huurlabel. Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. Daarom voeren we onderzoek uit onder onze huurders. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert dit onderzoek uit. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat huurders vinden dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keurmerk KWH-Huurlabel.

Uw mening is belangrijk. In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Worden uw klachten naar tevredenheid opgelost?

 

KWH stuurt vragenlijsten per e-mail naar onze huurders om hun mening te vragen en belt met huurders om de vragen telefonisch door te nemen. Het is dus mogelijk dat u een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen in uw mailbox vindt of dat u gebeld wordt.

Bent u niet tevreden? Werken met het keurmerk KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Zo kunnen wij verder verbeteren.