Ga naar de inhoud
Missie en visie

Missie

Woonpartners Midden-Holland is een vraaggestuurde organisatie zonder winstoogmerk, actief in de regio Midden-Holland en in het bijzonder in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Zij richt zich primair op mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoeften kunnen voorzien. Daarnaast rekent Woonpartners het tot haar taak om met lef marktgerichte activiteiten te ontwikkelen op het gebied van bouwen en beheren, zij het dat er wel een rechtstreekse - aantoonbare - relatie met de primaire doelstelling moet zijn. Woonpartners investeert creatief in mensen, buurten en wijken en zoekt samenwerking met maatschappelijke partners om betaalbaar wonen in sociaal goed functionerende verbanden met goede maatschappelijke voorzieningen tot stand te brengen.

Onze missie kan ook in trefwoorden worden omschrijven. Wij zijn een onderneming die:

  • Vraaggestuurd werkt
  • Zonder winstdoelstelling handelt
  • Gericht is op betaalbaar wonen
  • Samenwerking zoekt
  • Investeert in mensen, buurten en wijken

 

Visie

Wij staan voor mensen die niet of moeilijk zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. We richten ons aanbod en onze dienstverlening in op de (woon)wensen (en behoeften) van onze klanten. We geloven dat vitale wijken en buurten de basis zijn voor plezierig wonen. Daarvoor is meer nodig dan alleen goede huisvesting.

Voor mensen is goed onderwijs of werk (betaald of onbetaald) minstens zo belangrijk. Het gaat daarbij om kansen op een betekenisvolle ontplooiing en op een goed toekomstperspectief. Daarbij is het van groot belang dat er goede voorzieningen zijn in de directe woonomgeving. Daarom realiseren en exploiteren wij ook maatschappelijk vastgoed en zijn een dragende partner en continue factor in de wijken en buurten waar wij veel klanten hebben en vastgoed exploiteren.

We kennen onze rol en onze kwaliteiten: wij zijn op de eerste plaats van het wonen. Ons vastgoed is een middel waarmee we beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van wonen willen realiseren. Waar de vraag van onze huurders buiten onze directe verantwoordelijkheid valt, verwijzen we door naar instanties die gekwalificeerd zijn om mensen te begeleiden.

 

Goede afspraken met onze ketenpartners

We werken vraaggericht en richten onze dienstverlening naar de vragen van onze klanten en onze ketenpartners. We vertalen dit naar producten, diensten en concepten. Dat doen we bij voorkeur in samenwerking.

We ontwikkelen vraaggericht nieuwe projecten in huur en koop en brengen de kwaliteit van ons bezit op het niveau dat past bij de vraag van huurders. Wij voelen ons verbonden aan het convenant 'Energiebesparing corporatiesector', en het doel: 20% energiebesparing van onze woningen in de periode tot 2020. Het streven naar een gezond leefmilieu in een veilige woonomgeving voor de toekomst ondersteunen wij.

Maar duurzaamheid gaat verder. Het gaat niet alleen over de energieprestatie van onze woningvoorraad, maar ook over het gebruik van duurzame materialen en de wijze waarop wijzelf en onze leveranciers en partners produceren en samenwerken. We differentiëren onze inzet omdat de specifieke behoeften in de openbare ruimte, aan maatschappelijke voorzieningen en sociale interactie per wijk en buurt in de tijd verschilt. Evenals de inzet van de betrokken partners.

De moderne klant vraagt om professionele service, flexibele dienstverlening en betrouwbare communicatie. De samenleving verlangt van corporaties dat zij verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke problemen, zeker als zij over het benodigde vermogen beschikken. Woonpartners Midden-Holland is zich daarvan bewust en neemt haar verantwoordelijkheid door:

  • Deel te nemen in de ontwikkeling van buurten en wijken met extra aandacht voor wijken met achterstandssituaties
  • Het ontwikkelen van nieuwbouw in sociale huur, markthuur en sociale koopwoningen
  • Het revitaliseren van het bestaande woningbezit
  • Te investeren in de leefbaarheid van wijken en buurten

 

Uiteraard bij voorkeur in de buurt van ons woningbezit of bij de ontwikkeling van uitleggebieden. Zowel met geld als menskracht zet Woonpartners Midden-Holland haar beschikbare vermogen in om binnen haar verzorgingsgebied het wonen en leven aangenamer te maken om zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de huidige en nieuwe generaties.

 

Maatschappelijke onderneming

Woonpartners Midden-Holland heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijke onderneming met een variëteit aan producten en diensten. Maar wat is een maatschappelijke onderneming precies? Het kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen definieert maatschappelijk ondernemen als volgt: het agenderen en helpen oplossen van lokaal-maatschappelijke (woon)vraagstukken, met als doel dat mensen prettig wonen en leven in dorpen en wijken. Vanuit de lokaal-maatschappelijke agenda de dialoog aangaan met je klanten en lokale belanghebbenden. Je klanten en partners kennen, weten hoe ze denken en werken, weten wat ze willen en kunnen. Verantwoorden welke beleidskeuzes worden gemaakt, welke maatschappelijke prestaties zijn geleverd en daardoor het vertrouwen en de reputatie verdienen die is gewenst. Als ondernemer het lef hebben om de ruimte te nemen om op effectieve wijze te doen waar de samenleving om vraagt en het meest bij is gediend.