Scenario Deining

Het is 2030

  De economie heeft zich de laatste jaren stabiel ontwikkeld, grote schokken zijn uitgebleven. Het besef dat technologie niet alleen maar voordelen had groeide. Bij de inzet van arbeidsvervangende technologie wordt ook een maatschappelijke ‘business case’ gemaakt. Dit remt de arbeidssubstitutie aanzienlijk.

De maatschappelijke tweedeling die jaren terug groter leek te worden is omgekeerd. Collectievere waarden spelen een grotere rol in maatschappij en politiek. Er is meer aandacht voor elkaar, de lange termijn en het milieu. Nederland is inmiddels een stuk meer ‘gelijk’ geworden. Zo is het minimumloon verhoogd en het belastingstelsel progressiever gemaakt. Topinkomens zijn aan banden gelegd.

Specialisatie binnen een traditionele economie

Nederland kent een redelijk ‘traditionele’ economie, waarin de mainports en sectoren zoals logistiek, zakelijke dienstverlening, groothandel en zorg centraal staan. Doordat de economische clusters zich vooral richten op toegevoegde waarde-activiteiten, is de noodzaak tot arbeidsvervangende oplossingen nauwelijks aanwezig. Sterker nog de lonen zijn alweer jaren aan het stijgen. In de regio Midden-Holland is relatief weinig veranderd op economisch gebied. Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de logistieke sector en groothandel is nog steeds sterk in de diverse regiogemeenten (en breiden zelfs her en der uit), Ook de zakelijke dienstverlening en ICT, de (glas) tuinbouw en de Greenport presteren goed.

 

Een huis kopen in de Randstad

De hoge baanzekerheid (zowel in de regio als in de grote steden waar veel inwoners van de regio werken) en de stabiele opwaartse ontwikkeling van lonen zorgen ervoor dat een huis kopen voor velen tot de mogelijkheden behoort. De hypotheekrenteaftrek is door het verhogen van het huurwaardeforfait geleidelijk aan verminderd. De hoge werkgelegenheid in de Randstad heeft een aantrekkende kracht op het gehele Randstedelijk gebied. In de Randstad wonen nu zo’n 6 miljoen mensen.

 

 Investeringen in leefbaarheid en aanbod in grote steden

    Ondanks de stabiele en succesvolle economie is er weinig druk (zowel qua prijs als aanbod) op de grote steden, vooral doordat er meer woningaanbod is gekomen en de verbindingen met aanpalende gemeenten zijn verbeterd. Er is meer binnenstedelijk aanbod gecreëerd door sloop-nieuwbouw van oudere wijken (waar meer woningen voor terugkwamen), door transformatie en door het stimuleren van woningsplitsing. De leefbaarheid van steden heeft daarnaast sprongen gemaakt vanwege zowel gerichte overheidsinvesteringen als door meer initiatieven uit een collectievere samenleving waarin meer aandacht is voor elkaar, het milieu en de lokale leefomgeving (o.a. omdat een huis kopen nog steeds de norm is). Duurzaamheid en de energietransitie staan inmiddels hoger op de agenda op het gebied van wonen. Zo komen in steden ‘grijze’ daken amper meer voor: ze zijn of met groen of zonnepanelen bedekt. Verouderde kantoorterreinen zijn getransformeerd en jaren vijftig- en zestigwijken zijn vervangen door duurzamere (en een groter aantal) woningen (veelal appartementen). Het aantal inwoners heeft zich gematigd ontwikkeld.

 

Aantrekkingskracht op gezinnen en hogere inkomens

Aangezien de baanzekerheid hoog is en de lonen vooral voor de middengroepen en onderkant van de arbeidsmarkt zijn gestegen, heeft huren geen grote opmars gemaakt in de vrije sector. Kopen is in elk segment van de woningmarkt nog steeds de norm. De regio Midden-Holland is gewild onder met name gezinsvormers en hogere inkomens. In de gemiddelde huishoudensgrootte is weer een stijgende lijn te zien. De gezinsvormers zorgen er bovendien voor dat de vergrijzing beperkt is gebleven en dat er voldoende voorzieningen voor jeugd, zoals scholen en opvang, aanwezig zijn. Doordat er in beperkte mate (qua aantallen) met de markt is meegebouwd (met name grondgebonden woningen), hebben de prijzen in de regio zich gezond ontwikkeld. De mogelijkheden om meer te bouwen zijn in de loop der jaren wel ingeperkt, omdat uit natuur- en milieuoverwegingen sommige gebieden niet meer in aanmerking komen om op te bouwen.

De stabiele economische ontwikkeling zorgt voor dat de vraag naar goedkope huur stabiel is gebleven in de regio Midden-Holland. Een meer collectieve tijdsgeest is weer teruggekeerd. Ook het feit dat het kopen voor een huis voor velen nog haalbaar is, zorgt ervoor dat als eenmaal een huis is aangeschaft, de betrokkenheid bij de buurt en diens bewoners hoog is. Ook multiculturele spanningen zijn afgenomen.

Voor senioren, met name ‘empty nesters’ uit de grote steden, is het prettig oud worden in de regio. Er is veel geïnvesteerd in het behoud van voorzieningen in kleinere kernen, zowel door de overheid als door betrokken bewoners zelf. Door de stabiele ontwikkeling van de economie is hier weer meer ruimte voor ontstaan en meer collectieve tijdsgeest zorgt voor een grote bereidwilligheid om zich voor de ander in te spannen. Daar waar gezinnen en senioren het goed toeven vinden in de regio, trekken echter wel steeds meer jongeren weg naar steden met wat meer dynamiek. Zij verruilen de kleinere kernen, maar ook een Gouda en Alphen, vaak voor bijvoorbeeld Rotterdam.

Deze scenarioplanning doet Woonpartners graag met ondernemers, instanties, politici uit de regio, bouwers en ontwikkelaars. Het gaat daarbij niet alleen om de bekende trends samen te vatten, maar met name om visionair denken. Daar willen we kennis van zoveel mogelijk organisaties bij benutten. Goede investeringen lokken immers weer nieuwe investeringen uit. En daar is een gezamenlijke stip op de horizon voor nodig.

Op een speciale website van Woonpartners https://woonpartners-mh-2030.nl worden de meest waarschijnlijke toekomstscenario’s beschreven. In de komende beleidsperiode 2017-2021 besteden we hier verder aandacht aan.

 Wie over deze langetermijnontwikkelingen in Midden-Holland wil meedenken vanuit haar of zijn belangstelling of vakkennis, is meer dan welkom. Geef uw naam en e-mailadres op via info@woonpartners-mh.nl

 

Krantenkoppen

Om meer duidelijkheid te geven staat hieronder een mogelijke krantenkop uit 2030:

“Grote uittocht van rijke gezinnen naar dorpen in Midden-Holland”

Maar we lezen nu al artikelen in de krant die in die richting gaan: Financieel Dagblad, 15 december 2016 
Wilt u meer lezen over de andere scenario’s, ga dan terug naar het overzicht.

Community 2030

Hieronder vindt u de directe linken naar meer informatie over onze community 2030 en het meerjarenbeleidsplan.