Vorige week zijn er met de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas prestatieafspraken gemaakt. Eerder hebben wij een bod voor het komende jaar geformuleerd waarop de gemeenten konden reageren. Inmiddels heeft dit proces geleid tot de prestatieafspraken. Dit doen wij samen met de huurderskoepel HRHM. De afspraken zijn gebaseerd op wat men van elkaar verwacht binnen de woonvisie van de gemeente.

 

De afspraken gaan over de beschikbaarheid en voorraad van woningen, betaalbaarheid en huurklasses, de doelgroepen en toewijzingen, kwaliteit en veiligheid, duurzaamheid en energieprestaties, leefbaarheid en zorg en als laatste participatie en communicatie. Alle documenten inclusief de reacties van de gemeenten zijn terug te lezen op de website.

 

Inzet op betaalbaarheid

Vooruitlopend op de jaarlijkse afspraken over huurverhoging wil Woonpartners MH in 2022 geen gebruik maken van de mogelijkheid om boven de inflatie 1% extra huurverhoging toe te passen. Ook zaken als het uitbreiden van de waarborgsom voor huurders en de kosten voor naamplaatjes en administratie-/contractkosten worden in het komende jaar voor sociale huurwoningen niet meer in rekening gebracht.

“Of wij een dergelijk gebaar ieder jaar naar onze huurders kunnen maken, valt te bezien. We staan voor enorm grote investeringen. Zolang het verantwoord is, willen wij echter niet aan alle huurders een extra huurverhoging rekenen om bijvoorbeeld onze woningen te verduurzamen. Op het moment dat we in een woongebouw of straat concreet een duurzaamheidsinvestering uitvoeren, zal voor die huurders de huur verhoogd worden conform de afspraken die Aedes en de Woonbond hierover in het Sociaal Huurakkoord hebben gemaakt.” aldus Merlien Welzijn, directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland.

 

Flexibliteit gevraagd

Niet in alle gemeenten worden dezelfde afspraken gemaakt. Zo zijn er in de gemeente Zuidplas specifieke afspraken over de woningvoorraad van Vestia. In de gemeente Waddinxveen wordt aandacht gevraagd voor de nieuwbouwlocatie aan de Meteorenweg. En in de gemeente Gouda wordt ondermeer een fonds voor betaalbare woningen opgericht.

 

Ook voor de vrije toewijzingsruimte zijn de afspraken verschillend: in de gemeente Zuidplas en Waddinxveen is dat 15% en in Gouda 10%. Deze vrije toewijzingsruimte is de ruimte die corporaties hebben om sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een middeninkomen. .

In de vrije toewijzingsruimte is hiermee ook gelegenheid om maatwerk toe te passen. Er zijn tal van huishoudens die niet direct in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Denk daarbij aan starters, ouderen, grote gezinnen of huurders met een maatschappelijke sleutelfunctie als leraren of verpleegkundigen.

 

Woonpartners streeft ernaar om meer gemengde wijken en buurten te realiseren. “Door het ‘Langer zelfstandig thuis wonen’, de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang en ‘Passend toewijzen’ is er actief beleid nodig om eenzijdige wijken en buurten te voorkomen.” zo verwoordt Merlien Welzijn het. “Wij zijn overtuigd dat met deze sturing de sociale draagkracht versterkt en dat leefbaarheidsproblemen kunnen worden voorkomen”.

news-image_7593
news-image_7594
news-image_7595